shisuantable-11

试算
{"riqi": "2022/11/04","xingming": "赵**", "chengshi": "北京","shouji": "183****6698","jiangxiang": "乐高积木" }
{"riqi": "2022/11/13","xingming": "曲**", "chengshi": "上海","shouji": "138****9918","jiangxiang": "JBL耳机" }
{"riqi": "2022/11/26","xingming": "许**", "chengshi": "深圳","shouji": "134****0487","jiangxiang": "乐高积木" }