shisuantable-12

试算
{"riqi": "2022/12/07","xingming": "李**", "chengshi": "苏州","shouji": "137****5519","jiangxiang": "乐高积木" }
{"riqi": "2022/12/16","xingming": "黄*", "chengshi": "北京","shouji": "134****6123","jiangxiang": "JBL耳机" }
{"riqi": "2022/12/29","xingming": "陈**", "chengshi": "深圳","shouji": "183****9008","jiangxiang": "乐高积木" }