shisuantable-10

试算
{"riqi": "2023/10/09","xingming": "常**", "chengshi": "昆山","shouji": "130****3996","jiangxiang": "50元京东礼品卡" }
{"riqi": "2023/10/18","xingming": "张**", "chengshi": "北京","shouji": "158****5591","jiangxiang": "50元京东礼品卡" }
{"riqi": "2023/10/19","xingming": "魏*", "chengshi": "昆山","shouji": "158****2197","jiangxiang": "热刺双肩包" }
{"riqi": "2023/10/29","xingming": "181**", "chengshi": "武汉","shouji": "181****4721","jiangxiang": "50元京东礼品卡" }
{"riqi": "2023/10/30","xingming": "谢**", "chengshi": "深圳","shouji": "199****4205","jiangxiang": "50元京东礼品卡" }
{"riqi": "2023/10/31","xingming": "Ka**", "chengshi": "上海","shouji": "189****2509","jiangxiang": "50元京东礼品卡" }