shisuantable-04

试算
{"riqi": "2024/04/05","xingming": "王**", "chengshi": "上海","shouji": "136****4605","jiangxiang": "热刺双肩包" }
{"riqi": "2024/04/08","xingming": "林**", "chengshi": "深圳","shouji": "135****2974","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/04/16","xingming": "A**", "chengshi": "北京","shouji": "185****7890","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/04/20","xingming": "廖**", "chengshi": "上海","shouji": "136****7743","jiangxiang": "上博手提袋" }
{"riqi": "2024/04/25","xingming": "邹**", "chengshi": "北京","shouji": "150****9341","jiangxiang": "热刺鞋包" }
{"riqi": "2024/04/30","xingming": "任*", "chengshi": "深圳","shouji": "181****6208","jiangxiang": "热刺鞋包" }