shisuantable-05

试算
{"riqi": "2024/05/03","xingming": "王**", "chengshi": "上海","shouji": "189****9227","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2024/05/05","xingming": "赵**", "chengshi": "北京","shouji": "157****3869","jiangxiang": "京东礼品卡" }
{"riqi": "2024/05/06","xingming": "粟**", "chengshi": "深圳","shouji": "158****9619","jiangxiang": "携程礼品卡" }
{"riqi": "2024/05/06","xingming": "杨**", "chengshi": "武汉","shouji": "157****5285","jiangxiang": "京东礼品卡" }
{"riqi": "2024/05/24","xingming": "A**", "chengshi": "上海","shouji": "189****5158","jiangxiang": "京东礼品卡" }
{"riqi": "2024/05/25","xingming": "杨**", "chengshi": "昆山","shouji": "159****5328","jiangxiang": "京东礼品卡" }